Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

pomoor
6428 32c9 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
pomoor
8821 33ce 500

May 22 2017

pomoor
5420 e90d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
pomoor
2156 75e4 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaPaseroVirus PaseroVirus
pomoor
2676 d2c6
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus
pomoor
7516 aa95 500
Reposted fromregcord regcord viakrolik krolik
4097 f633

funfrom4chan:

To Infinity

Reposted fromniji-tan niji-tan viamalajnaina malajnaina
4098 aa9c

funfrom4chan:

and beyond

Reposted fromniji-tan niji-tan viamalajnaina malajnaina
pomoor
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viamalajnaina malajnaina
pomoor
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
pomoor
8585 5b4c
Reposted frommiststueck miststueck viakjuik kjuik
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSenyia Senyia
pomoor
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk (via poirytowanie)
pomoor
2746 d8bb 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialllm lllm
pomoor
4072 755d
Reposted fromkatsiu katsiu vialllm lllm
pomoor
2964 918b 500
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback vialllm lllm
pomoor
4170 5089
Reverse gifs are always funny.
Reposted fromlejibet lejibet vialllm lllm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl