Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

pomoor
0895 3143 500
Reposted fromxanth xanth viaoll oll
pomoor
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
0508 2b74 500
Reposted fromunco unco viaPaseroVirus PaseroVirus
pomoor
2761 ba62
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPaseroVirus PaseroVirus
pomoor
pomoor
pomoor
3070 8b7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viapwg pwg
pomoor
9987 3d2d
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapwg pwg
pomoor
7949 a0e9 500
Reposted fromkelu kelu viapwg pwg
pomoor
Repost this Pig.

Every soup needs a Pig.

And a Cat and a Platupus.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaradaetyki radaetyki
pomoor
2805 2248
Reposted frome-punc e-punc viaLukasYork LukasYork
pomoor
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
pomoor
pomoor
7643 798f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaLukasYork LukasYork
pomoor
0182 c0b6 500
Reposted fromnutt nutt viaLukasYork LukasYork
pomoor
3713 cde4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
pomoor
3730 cc91 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
pomoor
3026 a858 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
pomoor

Jeżeli nie konfrontujemy się z naszymi lękami, one coraz bardziej nas osaczają, nie da się od nich uciec.
— Małgorzata Rogala
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
pomoor
1641 58b3
Reposted fromsosen sosen viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl